تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ 
تعداد بازدید : ۲۵
زمان خبر : ۱۰:۴۹:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ 
تعداد بازدید : ۲۳
زمان خبر : ۱۰:۵۳:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 
تعداد بازدید : ۱۰۶
زمان خبر : ۱۶:۵۷:۰۰

128 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
1167 + نفر
کارکنان شرکت ها
11000 +
فضای کالبدی پارک
24 +
شرکت های صنایع خلاق


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0