تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 
تعداد بازدید : ۳۳
زمان خبر : ۱۵:۳۷:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 
تعداد بازدید : ۴۲
زمان خبر : ۲۰:۰۰:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 
تعداد بازدید : ۳۸
زمان خبر : ۲۰:۰۵:۰۰

128+
شرکت های دانش بنیان و فناور
1167 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
11000 +
فضای کالبدی پارک
24 +
شرکت های صنایع خلاق


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0