19 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
191 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
1000 +
فضای کالبدی پارک
0+
شرکت های صنایع خلاق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0