22
شرکت های مستقر در مرکز رشد جامع بجنورد
162 + نفر
کارکنان شرکت ها 
 
5
شرکت های دانش بنیان


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0