28 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
162 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
1000 +
فضای کالبدی پارک
4 +
شرکت های صنایع خلاق


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0