طرح جامع پارک علم و فناوری  خراسان شمالی:

پارک علم و فناوری سازمانی است که با هدف افزایش ثروت در جامعه توسط متخصصان حرف های مدیریت میشود و جریان دانش و فناوری را میان دانشگاه ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار به حرکت می اندازد. پارک های علم و فناوری از طریق مراکز رشد، ایده های نو را تقویت کرده و فرایندهای زایشی را تسهیل می کند.

17.jpg

با توجه به رسالت در نظر گرفته شده برای پارک علم و فناوری، زمینی به مساحت 66000 مترمربع برای احداث پارک و علم فناوری در سایت اداری-آموزشی ارکان در نظر گرفته شده است. سایت اداری-آموزشی ارکان به عنوان یک پهنه عملکردی منفصل از شهر بجنورد و در سمت جنوبی آن مکان یابی و به عنوان مرکز تجمع ادارات، مجموعه های درمانی، ورزشی وآموزش عالی در نظر گرفته شده است. تا کنون بخش هایی از سایت و بناهای پارک علم و فناوری در موقعیت های پیش بینی شده احداث شده است و این مجموعه در حال بهره برداری می باشد.

  محدوده طرح:

دسترسی به سایت از شهر بجنورد از طریق بلوار خلیج فارس که به عنوان معبر شریانی جنوبی شهر بجنورد ایفای نقش می نماید تأمین می شود. ادامه این بلوار به جاده بجنورد-اسفراین منتهی شده و در نهایت نیز راه منشعب به سمت روستای ارکان، دسترسی به سایت را تأمین می نماید. فاصله میان سایت تا جاده اسفراین-بجنورد در حدود 3کیلومتر است. در مقابل این سایت موسسه آموزش عالی اشراق و بیمارستان امام حسن(ع) واقع شده اند که در حال حاضر فعال بوده و مورد بهره برداری قرار می گیرند. اراضی پیرامونی سایت از سایر جهات هنوز واگذار نشده و به صورت اراضی طبیعی باقی مانده اند. موقعیت سایت در عکس هوایی نمایش داده شده است.

سایت اختصاص یافته به مجموعه پارک علم و فناوری خراسان شمالی زمینی به مساحت 66000 مترمربع را در بر می گیرد. این زمین در مجاورت راه بین روستایی منتهی به روستای ارکان قرارگرفته که به عنوان معبر اصلی و استخوان بندی حرکتی سایت اداری-آموزشی ارکان شناخته می شود  .همین موضوع موجب شده است تا بتوان موقعیت سایت را از نظر دسترسی و خوانایی مناسب ارزیابی نمود.

a1.jpg

حدوده توسعه آتی پارک علم و فناوری خراسان شمالی: 

محدوده ای به وسعت تقریبی 15 هکتار در سمت غربی محدوده کنونی به عنوان سمت توسعه آتی پارک علم و فناوری در نظرگرفته شده است و مراحل اداری واگذاری زمین در جریان است. باالحاق این زمین به سایت موجود، محدوده پارک، پهنه ای میان معابر اصلی در شمال و دو محور شمالی -جنوبی درسمت شرق و غرب را شامل می شود.

2.jpg

 

 

 


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0